Proposta de llei orgànica d'amnistia i resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol

Text de llei consensuat entre partits i entitats

Proposta de llei orgànica d'amnistia i resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol

Partits i entitats fem un pas endavant reivindicant l’amnistia com a via per a la solució del conflicte. Per això, aquest desembre hem presentat un nou text de llei consensuada entre AiLL, Òmnium, ERC, JuntsxCat, i CUP, a partir de la proposta inicial d’Amnistia i Llibertat, elaborada per juristes de prestigi, professors i professores universitaris de Dret Constitucional i politòlegs.

Descarrega’t la nova proposta de Llei completa: Versió en català

 

ARTICLE PRIMER

1. Queden amnistiats tots els actes d’intencionalitat política, qualsevol que en fos el resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa efectuats des de l’1 de gener de 2013 fins al moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, qualssevol que sigui la denominació i el contingut. S’entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la lluita democràtica per l’autodeterminació de Catalunya. En qualsevol cas, tindran la consideració d’actes d’intencionalitat política els fets vinculats a la preparació, l’organització, la convocatòria, el finançament, l’afavoriment, la promoció, l’execució i la celebració tant del procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d’autodeterminació d’1 d’octubre de 2017, com també els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar el referèndum o de criticar l’actuació de les autoritats governatives o jurisdiccionals haguessin estat perseguits penalment o administrativament des de la data de celebració del referèndum.

2. S’entendrà per moment de realització de l’acte el moment en què s’inicià l’activitat subjecta a procediment penal, en qualsevol de les fases preprocessals, processals i d’execució, o administratiu, en qualsevol de les fases d’iniciació i instrucció i de finalització del procediment.

3. Quedaran en tot cas compresos dins l’àmbit objectiu de l’amnistia, sempre que els fets tinguin la consideració d’actes d’intencionalitat política:

a) Els delictes de rebel·lió i sedició i la resta de delictes contra l’ordre públic, entenent com a tal qualsevol dels delictes del Títol XXII del Llibre II del Codi Penal.

b) Els delictes de prevaricació, falsedat, malversació de cabals públics, desobediència o revelació de secrets.

c) Els actes d’expressió i d’opinió en premsa, impremta, xarxes socials, creacions artístiques o qualsevol altre mitjà de comunicació que hagin estat valorats com a delictes d’incitació a l’odi vinculats al conflicte polític amb Catalunya.

d) Els actes de diversa índole que hagin estat mediats pels actes amnistiats, sigui quina sigui la denominació i la ubicació legal.

4. L’amnistia deixarà sense efecte de cap mena, a més, els processos constitucionals, administratius, d’extradició activa, de cooperació jurídica europea i internacional, econòmics o comptables i electorals, conclosos o iniciats en cada un d’aquests àmbits, relacionats amb les finalitats en l’apartat primer, així com les investigacions impulsades en l’àmbit policial, fiscal o jurisdiccional amb la mateixa finalitat.

5. No es podrà iniciar cap procediment ni diligència de cap classe amb relació als fets descrits en el numeral primer d’aquest article ni amb les relacions amb aquests que fossin o haguessin pogut ser enjudiciats per connexió amb els fet esmentats. Concretament, les persones beneficiàries d’aquesta Llei no podran, en el futur, ser interrogades, investigades, citades a comparèixer, detingudes, retingudes, processades o interpel·lades de cap manera pels fets inclosos en aquesta amnistia.

6. Les diligències i els procediments encara no conclosos o sense resolució ferma seran arxivats sense més tràmit.

 

ARTICLE SEGON

1. L’amnistia determinarà l’extinció de la responsabilitat criminal derivada de les penes imposades o que es poguessin imposar amb caràcter principal o accessori, així com les responsabilitats civils de qualsevol índole exigibles en qualsevol jurisdicció derivada de tals fets.

2. Els efectes i beneficis de l’amnistia a què es refereix el primer article d’aquesta Llei seran, en cada cas, els següents:

a) L’autoritat judicial competent ordenarà la immediata llibertat dels beneficiats per l’amnistia que es trobessin a presó i deixarà sense efectes les ordres de busca i captura nacionals, europees i internacionals dels que estiguessin declarats en rebel·lia. En el cas de requerir-los, les autoritats competents proveiran de passaports vàlids o aixecaran qualsevol restricció que pesés sobre la llibertat de moviments dels amnistiats i que es pogués trobar reflectida en els sistemes de control i cooperació judicial i policial.

b) Es posarà fi a les investigacions i als processos judicials iniciats, com també a les declaracions de rebel·lia processal, processos d’extradició, euroordres o sol·licituds de suplicatori per sotmetre a judici les persones responsables de les actuacions i omissions citades en l’article 1 d’aquesta Llei.

c) La reintegració en la plenitud dels drets actius i passius dels funcionaris civils sancionats, així com la reincorporació als respectius cossos, si n’haguessin estat separats. Els funcionaris reposats no tindran dret a percebre havers pel temps en què no haguessin prestat servei efectiu, però se’ls reconeixerà l’antiguitat que els correspongui com si no hi hagués hagut interrupció en la prestació dels serveis.

d) L’eliminació dels antecedents penals i les notes desfavorables en expedients personals, fins i tot quan el sancionat hagués mort o hagués causat baixa per qualsevol altre motiu que no fos sancionador.

e) Es retornaran les fiances i les penes, sancions i multes de caràcter econòmic amb l’interès legal del diner, a favor de les persones que les constituïren, dipositaren o liquidaren o a càrrec de qui foren executades, així com tota classe d’embargaments, limitacions o restriccions de disposició patrimonial dels encausats o afins, a sol·licitud dels interessats.

 

ARTICLE TERCER

L’amnistia deixa sense efecte les resolucions judicials i els actes administratius o governatius que hagin produït acomiadaments, sancions, limitacions o suspensions dels drets actius o passius dels treballadors per compte aliè, derivats dels fets previstos en aquesta Llei, restituint als afectats tots els drets que tindrien en el moment d’aplicació si no s’haguessin produït tals mesures, incloses les cotitzacions de la Seguretat Social i Mutualisme Laboral que, com a situació assimilada a l’alta, seran càrrec de l’Estat.

 

ARTICLE QUART

1. L’amnistia s’aplicarà d’ofici o a instància de part amb audiència, en tot cas, del Ministeri Fiscal. L’acció per sol·licitar-la serà pública.

2. L’aplicació de l’amnistia, en cada cas, correspondrà amb exclusivitat als jutges i tribunals que entenguessin o haguessin entès de les diligències i causes a les quals afecta aquesta Llei.

3. En tot cas, les citades autoritats adoptaran, d’acord amb les lleis processals en vigor i amb caràcter d’urgència, les decisions pertinents en compliment de la Llei, qualsevol que sigui l’estat de tramitació del procés i la jurisdicció de què es tracti.

4. A més, a petició de l’interessat, es podrà certificar la integritat de l’expedient i, en tot cas, la resolució final recaiguda que aquesta Llei deixa sense efecte i la resolució de l’aplicació a les diligències corresponents.

5. Del mode expressat en els numerals anteriors procediran els tribunals, sigui quina sigui la denominació i jurisdicció aliena a la penal, juntes electorals i altres organismes que hagin intervingut en les causes, els processos i els expedients en què han intervingut o encara intervinguin i que s’hagi vist afectat per aquesta Llei.

6. El que es disposa en el numeral anterior afecta per igual les fiscalies de qualsevol òrgan jurisdiccional o administratiu, con també les autoritats policials que hagin obert i arxivat o encara mantinguin diligències de qualsevol tipus relacionades amb els fets objecte d’aquesta Llei d’amnistia.

7. A excepció de les resolucions d’excarceració i l’aixecament de les declaracions de rebel·lia processal, que seran acordades i executades d’immediat, les resolucions referides en els numerals precedents s’adoptaran d’ofici, amb notificació immediata als interessats, en el termini màxim de dos mesos, encara que n’haguessin cessat els efectes. El termini perquè els interessats o els seus hereus puguin sol·licitar les resolucions o còpies autèntiques de les resolucions serà de cinc anys.

8. Les resolucions que es dictin només es podran recórrer quan siguin denegatòries.

 

ARTICLE CINQUÈ

Les accions per al reconeixement dels drets establerts en aquesta Llei seran imprescriptibles. No obstant, els efectes econòmics dels drets reconeguts estaran subjectes a les normes de prescripció de l’ordenament jurídic.

 

ARTICLE SISÈ

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

En tot cas, queden compreses en l’aplicació d’aquesta Llei, entre d’altres, la Causa Especial 20907/2017, seguida davant el Tribunal Suprem; el Sumari 1/19, seguit davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; el Sumari 2/19, seguit davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; el Procediment Abreviat 2/2019, seguit davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; el Procediment Abreviat 478/18, seguit davant el Jutjat Penal núm. 11 de Barcelona; el Procediment Abreviat 99/2018, seguit davant el Jutjat Central d’Instrucció núm. 6 de l’Audiència Nacional; el Sumari 7/2019, seguit davant la Secció 1a de l’Audiència Nacional; el Sumari 5/18, seguit davant el Jutjat d’Instrucció núm. 13 de Barcelona; el Sumari 80/19, seguit davant la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes; les Diligències Prèvies 576/2019, seguides davant el Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Figueres; el Procediment Abreviat 58/19, seguit davant el Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Tortosa; les Diligències Prèvies 2/2020, seguides davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i el Procediment Abreviat 1/2012, seguit davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.