Proposta de llei orgànica d'amnistia i resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol

Proposta de llei orgànica d'amnistia i resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol

Des d’Amnistia i Llibertat proposem una Llei d’Amnistia que anul·li les causes de tots els represaliats polítics pel conflicte entre Catalunya i l’Estat entorn de l’1 d’octubre. La proposta de Llei, redactada per juristes de prestigi, professors i professores universitaris de Dret Constitucional i politòlegs, consta de quatre apartats d’exposició de motius, en els quals es repassen les diferents propostes del catalanisme per resoldre el conflicte polític, s’aborda la causa de l’1 d’octubre, s’explica com des del punt de vista constitucionalista aquesta proposta d’amnistia té cabuda en la legislació espanyola i s’exposen els fets i les conseqüències de l’aplicació de la llei. Pel que fa a l’articulat, consta de 8 articles que desenvolupen la proposta de Llei: a qui afecta, els fets que s’hi recullen, l’extinció de responsabilitats, com s’hauria d’aplicar un cop aprovada, que l’amnistia no prescriu, etc.

Descarrega’t la proposta de Llei completa: Versió en català

 

Article primer

1. Queden amnistiats tots els actes d’intencionalitat política, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l’1 de gener de 2013 i fins el moment de l’entrada en vigor de la present Llei, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. S’entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, 14 convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembres de 2014 com del referèndum d’autodeterminació d’1 d’octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar el citat referèndum o de criticar l’actuació de les autoritats governatives o jurisdiccionals haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració del citat referèndum. S’entendrà per moment de realització de l’acte aquell en què s’inicià l’activitat subjecta a procediment penal, en qualsevol de llurs fases preprocessals, processals i d’execució, o administratiu, en qualsevol de les fases d’iniciació i instrucció i de finalització del procediment. Queden compreses en l’aplicació d’aquesta Llei, entre altres, la Causa Especial 20907/2017, seguida davant el Tribunal Suprem; el Sumari 1/19, seguit davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; el Sumari 2/19, seguit davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; el Procediment Abreviat 2/2019, seguit davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; el Procediment Abreviat 478/18, seguit davant el Jutjat d’allò Penal nº 11 de Barcelona; el Procediment Abreviat 99/2018, seguit davant el Jutjat Central d’Instrucció nº 6 de l’Audiència Nacional; el Sumari 7/2019, seguit davant la Secció 1a de l’Audiència Nacional; el Sumari 5/18, seguit davant el Jutjat d’Instrucció nº 13 de Barcelona; el Sumari 80/19, seguit davant la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes; les Diligències Prèvies 576/2019, seguides davant el Jutjat d’Instrucció nº 4 de Figueres; el Procediment Abreviat 58/19, seguit davant el Jutjat d’Instrucció nº 3 de Tortosa; les Diligències Prèvies 2/2020, seguides davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; i el Procediment Abreviat 1/2012, seguit davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

2. L’amnistia deixarà sense efecte de cap mena, a més a més, els processos constitucionals, administratius, d’extradició activa, de cooperació jurídica europea i internacional, econòmics o comptables i electorals, conclosos o iniciats en cada un d’aquests àmbits, relacionats amb les finalitats en l’apartat primer, així com a les investigacions impulsades en l’àmbit policial, fiscal o jurisdiccional amb la mateixa finalitat.

3. No podrà iniciar-se cap procediment ni diligència de cap classe en relació amb els fets descrits en el numeral primer d’aquest article ni amb les relacions amb els mateixos que fossin o haguessin pogut ser enjudiciats per connexió amb els mencionats.

4. Las diligències i procediments encara no conclosos o sense resolució ferma seran arxivats sense més tràmit.

 

Article segon

En tot cas, estaran compresos en l’amnistia:

a) Els delictes de rebel·lió, sedició, desordres públics, desobediència, prevaricació, falsedats, malversació de cabals públics, o revelació de secrets, així com els delictes comesos en ocasió o motiu d’ells.

b) Els actes d’expressió d’opinió, realitzats a través de la premsa, impremta o qualsevol altre mitjà de comunicació.

c) Els actes de diversa índole que hagin estat mediats per la realització dels actes amnistiats, sigui la que sigui llur denominació i ubicació legal.

 

Article tercer

1. També quedaran amnistiats els membres dels Cossos i Forces de Seguretat pels actes generadors de causes penals o expedients administratius disciplinaris en curs o conclusos realitzats en ocasió d’actuacions d’investigació de qualsevol índole o d’impediment de la realització dels fets mencionats en l’article primer d’aquesta llei. De la mateixa manera, no podrà iniciar-se cap tipus de procediment en relació a tals fets.

2. En cap cas, haver estat sotmès a un procediment o haver estat condemnat tindrà cap reflex en els fulls personals de serveis dels citats funcionaris.

3. En especial, queden amnistiades les actuacions contra els drets cívics, en especial, els relatius a detencions il·legals, lesions, i contra la integritat moral de les persones.

 

Article quart

1. L’amnistia determinarà l’extinció de la responsabilitat criminal derivada de les penes imposades o que es poguessin imposar amb caràcter principal o accessori, així com les responsabilitats civils de qualsevol índole exigibles en qualsevol jurisdicció derivada de tals fets.

2. Els efectes i beneficis de l’amnistia als que es refereixen els tres primers articles d’aquesta Llei seran en cada cas els següents:

a) L’autoritat judicial competent ordenarà la immediata llibertat dels beneficiats per l’amnistia que es trobessin a presó i deixarà sense efectes les ordres de busca i captura nacionals, europees i internacionals dels que estiguessin declarats en rebel·lia. En el cas de requerir-los, les autoritats competents proveiran de passaports vàlids o aixecaran qualsevol restricció que pesés sobre la llibertat de moviments dels amnistiats i que pogués trobar-se reflectida en els sistemes de control i cooperació judicial i policial.

b) Es posarà fi a les investigacions i als processos judicials iniciats, així com a les declaracions de rebel·lia processal, processos d’extradició, euroordres o sol·licituds de suplicatori per sotmetre a judici a les persones responsables de les actuacions i omissions citades en l’article 1 d’aquesta Llei.

c) La reintegració en la plenitud de llurs drets actius i passius dels funcionaris civils sancionats, així com la reincorporació dels mateixos a llurs respectius Cossos, si haguessin estat separats. Els funcionaris reposats no tindran dret a percebre havers pel temps en què no haguessin prestat servei efectiu, però se’ls reconeixerà l’antiguitat que els correspongui com si no hagués hagut interrupció en la prestació dels serveis.

d) L’eliminació dels antecedents penals i notes desfavorables en expedients personals, fins i tot quan el sancionat hagués mort o hagués causat baixa per qualsevol altre motiu que no fos sancionador.

e) Es retornaran les fiances i les penes, sancions o multes de caràcter econòmic amb l’interès legal del diner, a favor de les persones que les constituïren, depositaren o liquidaren o a càrrec de qui foren executades, així com tota classe d’embargaments, limitacions o restriccions de disposició patrimonial de les mateixes o els seus afins i a sol·licitud dels interessats.

 

Article cinquè

L’amnistia deixa sense efecte les resolucions judicials i actes administratius o governatius que hagin produït acomiadaments, sancions, limitacions o suspensions dels drets actius o passius dels treballadors per compte aliè, derivats dels fets contemplats a la present Llei, restituint als afectats tots els drets que tindrien en el moment d’aplicació de la mateixa de no haver-se produït tals mesures, incloses les cotitzacions de la Seguretat Social i Mutualisme Laboral que, com a situació assimilada a l’alta, seran càrrec de l’Estat.

 

Article sisè

1. L’amnistia s’aplicarà d’ofici o a instància de part amb audiència, en tot cas, del Ministeri Fiscal. L’acció per sol·licitar-la serà pública.

2. L’aplicació de l’amnistia, en cada cas, correspondrà amb exclusivitat als Jutges, Tribunals, que entenguessin o haguessin entès de les diligències i causes a les quals afecta a present Llei.

3. En tot cas, les citades autoritats adoptaran, d’acord amb les lleis processals en vigor i amb caràcter d’urgència, les decisions pertinents en compliment de la Llei, qualsevol que sigui l’estat de tramitació del procés i la jurisdicció de què es tracti.

4. A més a més, a petició de l’interessat, podrà certificar-se-li la integritat de l’expedient i, en tot cas, la resolució final recaiguda que la present Llei deixa sense efecte i la resolució de l’aplicació de la mateixa a les diligències corresponents.

5. Del mode expressat en els numerals anteriors procediran els tribunals, sigui quina sigui la seva denominació i jurisdicció aliena a la penal, juntes electorals i altres organismes que hagin intervingut en els causes, processos i expedients en què han intervingut, o encara intervinguin i que s’hagi vist afectat per la present Llei.

6. Allò disposat en el numeral anterior afecta per igual a les Fiscalies de qualsevol òrgan jurisdiccional o administratiu, així com a les autoritats policials de la que es tingui notícia que hagin obert i arxivat o encara mantingui diligències de qualsevol classe relacionades amb els fets objecte de la present Llei d’Amnistia.

7. A excepció de les resolucions d’excarceració i l’aixecament de les declaracions de rebel·lia processal, que seran acordades i executades d’immediat, les resolucions referides en els numerals precedents s’adoptaran d’ofici, amb notificació immediata als interessats, en el termini màxim de dos mesos, encara que haguessin cessat llurs efectes. El termini perquè els interessats o llurs hereus puguin sol·licitar les resolucions o còpies autèntiques de les mateixes serà de cinc anys.

8. Les resolucions que es dictin només podran ser recorregudes pels interessats quan siguin denegades.

 

Article setè

Les accions per al reconeixement dels drets establerts en aquesta Llei seran imprescriptibles. No obstant, els efectes econòmics dels drets reconeguts estaran subjectes a les diferents normes de prescripció de l’Ordenament Jurídic.

 

Article vuitè

La present Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat»

 


*NOTA D’ACLARIMENT. L’Amnistia que proposem des de l’Associació Amnistia i Llibertat creiem que ha d’aglutinar totes les causes vinculades a l’exercici de drets civils, llibertats fonamentals i representació política situades entorn el procés d’independència de Catalunya. El text legal inclou els sumaris d’aquestes causes. No obstant, si alguna persona represaliada adverteix que no hi figura la seva causa, preguem que se’ns dirigeixi a través d’info@amnistiallibertat.cat per poder-hi contactar i incloure-la a la proposta que posem a coneixement de la ciutadania per recollir-ne tants suports com sigui possible.