Amnistia i Llibertat llença la campanya: Signa per l’Amnistia!

El proper 11 de setembre la plataforma ciutadana engegarà la campanya de signatures al llarg del territori

Amnistia i Llibertat llença la campanya: Signa per l’Amnistia!

La primera iniciativa que des d’Amnistia i Llibertat es vol impulsar és una campanya que reculli suports per demanar, justament, l’Amnistia i la resolució del conflicte polític generat per l’actuació de l’Estat i la seva negativa a acceptar el dret d’autodeterminació de Catalunya.

La campanya, que començarà aquest divendres 11 de setembre, pretén recollir signatures per tot el territori per demanar, a través del dret de petició, que es tramiti al Congrés dels Diputats la proposta de Llei d’Amnistia.

 

Què és el dret de petició?

És un dret fonamental reconegut per bona part dels Estats europeus com Alemanya (art. 17 de la Llei Fonamental de Bonn), Itàlia (art. 50 de la Constitució italiana), Portugal (art. 52 de la Constitució portuguesa) i Bèlgica (art. 28 i 57 de la Constitució belga), així com a nivell de la Unió Europea (art. 44 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea). A l’Estat espanyol, la Constitució espanyola el reconeix en el seu article 29 i el seu exercici el regula la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.

En què consisteix?

Mitjançant l’exercici del dret de petició, tota persona natural o jurídica, independentment de la seva nacionalitat, de manera individual o col·lectiva, es pot adreçar davant qualsevol institució pública, administració o autoritat, per fer peticions sobre qualsevol assumpte o matèria que puguin afectar exclusivament els seus interessos o siguin d'interès col·lectiu o general.

Com s'exerceix?

El dret de petició s'exerceix mitjançant un escrit o qualsevol altre mitjà, fins i tot de caràcter electrònic, que permeti acreditar-ne l'autenticitat, on ha de constar la identitat del sol·licitant, la seva nacionalitat, allò que es demana, el destinatari de la petició i un lloc o mitjà per rebre les notificacions. La petició ha d'anar signada i els peticionaris poden exigir la confidencialitat de les seves dades.

Qui pot exercir el dret de petició?

Poden signar una petició els ciutadans majors de 16 anys, independentment de la seva nacionalitat.

Per què exerceixo el meu dret de petició?

Aquesta petició té per objectiu demanar a les Corts Generals espanyoles i al Govern espanyol que adoptin les iniciatives legislatives necessàries per tal d’elaborar una Llei d’Amnistia que abasti tots els fets d’intencionalitat política tipificats com a delictes o infraccions administratives o disciplinàries amb un mòbil de defensa de les llibertats públiques, els drets socials o la reivindicació del dret a l’autodeterminació i la independència de Catalunya.

Com es tramita el dret de petició?

Un cop admesa a tràmit una petició, l'autoritat o òrgan competent resten obligats a contestar i a notificar la contestació en el termini màxim de tres mesosa comptar de la data de la presentació.

En el cas de les Corts Generals, l’òrgan encarregat de la tramitació és la Comissió de Peticions del Congrés dels Diputats (art. 49 del Reglament del Congrés dels Diputats) i la Comissió de Peticions del Senat (arts. 192 a 195 del Reglament del Senat).

Em pot perjudicar exercir el dret de petició?

No. La mateixa Llei Orgànica reguladora del Dret de Petició estableix que del seu exercici no se’n pot derivar cap perjudici pel peticionari (art. 1). És més, en tractar-se d’un dret fonamental, és susceptible de tutela judicial mitjançant els procediments de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals (art. 53 de la Constitució).

Quin és el paper d’Amnistia i Llibertat?

Amnistia i Llibertat actua com a dipositària de les butlletes que els ciutadans signin en l'exercici del seu dret de petició per tal de presentar-les conjuntament a les Corts Generals espanyoles i al Govern espanyol.