Avís legal

Titularitat

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular dels llocs web allotjats a les URL www.amnistiallibertat.cat i www.botiga.amnistiallibertat.cat és l’Associació Amnistia i Llibertat, associació inscrita amb el número 67.244 al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya en data 3 de març de 2020, amb domicili a 08015-Barcelona, al carrer Vilamarí 86-88, amb CIF núm. G67593657, amb a/e: info@amnistiallibertat.cat i que té com a objectiu, entre d’altres, la captació de fons mitjançant la realització de campanyes de comercialització de productes, pel desenvolupament de la tasca de solidaritat que té per objecte l’associació.

Objecte

El present avís legal té per objecte regular les condicions generals d’ús i utilització del web corporatiu emplaçat al lloc web www.amnistiallibertat.cat i de la botiga on-line emplaçada al lloc web www.botiga.amnistiallibertat.cat.

Els llocs web han estat elaborats, creats i dissenyats per l’Associació Amnistia i Llibertat per a donar a conèixer i permetre l'accés a la informació continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents condicions generals així com permetre i possibilitar l'accés a altres pàgines amb les quals el portal tingui relacions ideològiques, comercials, professionals o de qualsevol altre tipus.

L’Associació Amnistia i Llibertat està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions presents a les condicions generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en els webs, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

Condicions d'ús dels llocs web

La mera utilització del web corporatiu i de la botiga on-line, atribueix a qui faci ús d’elles, la condició de persona usuària, qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna les condicions generals que en aquest text s’exposen. Així mateix, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquests llocs web i els serveis oferts, amb bona fe i de forma lícita, d'acord amb el que disposen aquestes condicions, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal dels llocs web o dels serveis que s’hi presten.

Les presents condicions generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions on-line de compravenda entre l’Associació Amnistia i Llibertat i els seus clients.

Tot accés a aquests llocs web resta subjecte a les condicions següents:

 • L’accés i l’ús dels llocs web són lliures i gratuïts. Tanmateix, l’Associació Amnistia i Llibertat es reserva la possibilitat de restringir el web corporatiu i la botiga on-line, sense previ avís a la persona usuària, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d'accés i/o concretar la ubicació del contingut integrant de la botiga on-line, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l'accés als serveis a les persones usuàries quan aquestes no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats en la botiga on-line.
 • La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquests llocs web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a l’Associació Amnistia i Llibertat mitjançant els formularis d’aquests llocs web. La persona usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a l’Associació Amnistia i Llibertat o a tercers.
 • L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat dels llocs web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte a les altres persones usuàries.
 • L’Associació Amnistia i Llibertat manifesta que els productes oferts a la botiga on-line se solen correspondre amb la fotografia i descripció. No obstant, queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi hagués equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció i el preu. Igualment, es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu, podent existir algunes variacions en el que al seu aspecte físic respecta, però sense menyscabar la integritat i característiques del producte sol·licitat.
 • L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquests llocs web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions generals d’ús i/o contràries als drets i interessos de l’Associació Amnistia i Llibertat, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
 • La persona usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquests llocs web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de l’Associació Amnistia i Llibertat, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària dels llocs web.
 • Resta prohibida la modificació i/o explotació dels llocs web i els seus continguts.
 • L’Associació Amnistia i Llibertat no garanteix que els llocs web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés als llocs web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
 • L'ús d'aquests llocs web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Condicions de registre d'usuari

Amb caràcter general, per l’accés als continguts dels llocs web no és necessari el registre d'usuari. No obstant això, la utilització del servei de compra de la botiga on-line, exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com a persona usuària.

Les dades introduïdes per la persona usuària, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.

La persona usuària registrada serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’una persona usuària es reputaran realitzats per aquesta persona, la qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

L’Associació Amnistia i Llibertat es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquelles persones usuàries que facin un ús inapropiat del mateix o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

Preus, pagaments i terminis de lliurament

Sobre la base de la seva política comercial, l’Associació Amnistia i Llibertat podrà realitzar variacions finals del preu ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa entitat o rellevància així com uns altres que pugui estipular en el seu degut moment. No obstant, serà l’Associació Amnistia i Llibertat qui lliure i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes a qui estimi oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l'IVA però no inclou les despeses de manipulació i ports.

Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats a la cistella de la compra i en la comanda. Aquests costos podran variar en funció d'una nova destinació escollida pels clients.

Per a realitzar una compra serà indispensable omplir la cistella de la compra i haver procedit prèviament a emplenar el corresponent formulari. Posteriorment caldrà emetre la comanda amb els preus definitius dels productes així com amb els terminis aproximats de lliurament i forma de pagament.

El termini de lliurament comença a comptar des que l’Associació Amnistia i Llibertat rep l'import de la comanda. Els enviaments de mercaderies pagades amb transferència bancària tindran tres dies més de termini de lliurament.

El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compravenda a l’empara de les presents condicions generals, es troba subjecte al pla de disponibilitat de l’Associació Amnistia i Llibertat. Aquesta realitzarà tots els esforços possibles amb la finalitat d'efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no adquirirà responsabilitat alguna per fallades en el compliment d'aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a l’Associació Amnistia i Llibertat. Si el retard en el lliurament és imputable a l’Associació Amnistia i Llibertat i supera els quinze (15) dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l'import pre-pagat per la mercaderia el lliurament de la qual s'hagués retardat. Així mateix, l’Associació Amnistia i Llibertat no resultarà responsable per cap lucre cessant o dany emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Els clients podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per l’Associació Amnistia i Llibertat. En els supòsits que el client acceptés com a forma de pagament el prepagament, aquesta assortirà tots els seus efectes procedint el client a abonar el producte després de realitzar la comanda.

Els productes adquirits hauran d'abonar-se després que s'accepti el preu final, fent arribar a l’Associació Amnistia i Llibertat l'import que figura en el mateix, mitjançant algun dels mitjans de pagament seleccionats. Una vegada comprovat el pagament s'iniciarà per part de l’Associació Amnistia i Llibertat la tramitació de la comanda.

Després d'haver rebut el pagament corresponent a una comanda, l’Associació Amnistia i Llibertat procedirà a emetre i enviar la factura a l'adreça que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client.

Cada expedició és acompanyada per una còpia de l'albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa. El receptor s'obliga a comprovar que el nombre de la seva comanda i el d'aquest albarà coincideixin.

Al lliurament de la mercaderia, la persona usuària haurà de signar l'albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de la persona usuària en l'albarà de lliurament implica que el paquet que conté la mercaderia ha estat rebut en bones condicions i sense haver estat obert prèviament.

També és imprescindible que es comuniqui a l’Associació Amnistia i Llibertat qualsevol incidència en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, via e-mail o telefònicament. Si no es compleixen aquestes condicions, l’Associació Amnistia i Llibertat, no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.

Canvis i devolucions

Termes generals:

 • Es poden canviar o retornar tots els productes de l’Associació Amnistia i Llibertat dins el termini de vint-i-quatre (24) hores següents de la recepció d'una comanda, havent comunicat prèviament la devolució al telèfon 675 834 524 o amb un correu electrònic a botiga@amnistiallibertat.cat.
 • Els productes s'han de retornar en perfecte estat i no s'acceptarà cap producte que contingui senyals d’haver estat utilitzat.
 • Els productes s'han d'enviar per correu certificat i a ser possible amb l'embalatge original o amb un altre que també garanteixi la seguretat dels productes.
 • Les despeses d'enviament fins a les nostres installacions les haurà de fer efectives el client interessat i si el cas específic ho permet, s'abonaran al client. No s'acceptarà cap paquet que arribi contra-reemborsament.
 • Els diners referents a una devolució seran retornats principalment per mitjà d'una transferència bancària.
 • Un cop comprovat que tot sigui correcte, es retornarà l'import referent als productes retornats o al de la comanda retornada. Com es preveu a la llei, queda exclòs l'import referent a les despeses d'enviament perquè es tracta d'un servei subcontractat.
 • El termini de devolució de l'import serà tan breu com sigui possible i no sobrepassarà mai els trenta (30) dies.

Anul·lació d'una comanda en curs:

 • Es pot anul·lar una comanda en curs sempre i quan no s'hagi efectuat l'enviament. En aquest cas el tractament serà com el d'una devolució.
 • Per anul·lar una comanda en curs, s'haurà d'enviar un correu electrònic a botiga@amnistiallibertat.cat o bé trucar al telèfon 675 834 524.
 • En cas d'haver pagat la comanda, els diners seran retornats en la seva totalitat en el termini més breu possible.

Canvi de productes sol·licitat pel client:

 • Es faran els canvis que s'hagin sol·licitat i, si escau, es retornarà o es cobrarà la diferència que hi hagi de preu. Les despeses d’enviament del canvi del client a l’Associació Amnistia i Llibertat aniran a càrrec del client.
 • Realitzat el canvi, les despeses d'enviament referents a l'últim trajecte botiga/client, aniran a càrrec de l’Associació Amnistia i Llibertat.

Canvi de productes per error de l’Associació Amnistia i Llibertat o per danys en el producte:

 • L’Associació Amnistia i Llibertat acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client o si la mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat l’Associació Amnistia i Llibertat.
 • L’Associació Amnistia i Llibertat retornarà l'import de la mercaderia quan per causes no imputables a ella (ja siguin directes o indirectes), es veiés impossibilitada de servir-la.
 • Es canviaran tots els productes que continguin errors de fabricació, defectes o que hagin patit danys durant el transport. Referent a això, l’Associació Amnistia i Llibertat estarà al disposat en la Llei de productes defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.
 • No es canviarà en cap cas un producte que hagi patit danys per un mal ús per part del client.
 • Un cop comprovat que tot sigui correcte, s'abonarà l'import referent a les despeses d'enviament del trajecte client/botiga.
 • Les despeses d'enviament referents a l'últim trajecte botiga/client, aniran a càrrec de l’Associació Amnistia i Llibertat.

El client haurà d’enviar a l’Associació Amnistia i Llibertat el paquet de la devolució per correu certificat (molt important: amb les modificacions desitjades) a l'adreça facilitada.

Per motius obvis, no s'acceptaran devolucions de productes que mostrin clares evidències d'haver estat utilitzats o tinguin algun tipus de desperfecte o manipulació. No s’acceptarà cap paquet que porti import a pagar per l'enviament (reemborsament). Cal que el client pagui l'enviament i després, si escau, li serà retornat l'import o bé se li afegirà algun producte per valor igual i/o superior.

Privadesa de les dades

L’Associació Amnistia i Llibertat es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que aquestes dades tan sols s’utilitzaran amb la finalitat indicada en cada cas.

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i l’Associació Amnistia i Llibertat es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

La Política de privacitat de l’Associació Amnistia i Llibertat es pot consultar en el següent enllaç.

Política de cookies (galetes)

L’Associació Amnistia i Llibertat utilitza cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització dels llocs web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.

Amb l’accés als llocs web de l’Associació Amnistia i Llibertat i l’acceptació del seu ús, la persona usuària consent l'ús de cookies en aquests llocs webs, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

La Política de cookies de l’Associació Amnistia i Llibertat es pot consultar en el següent enllaç.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de l’Associació Amnistia i Llibertat els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquests llocs web, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part dels llocs web. Per tant, correspon a l’Associació Amnistia i Llibertat l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de l’Associació Amnistia i Llibertat, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets

L’Associació Amnistia i Llibertat explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en els llocs web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, l’Associació Amnistia i Llibertat s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de l’Associació Amnistia i Llibertat. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants dels llocs web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’aquests llocs web o qualsevol contingut de les seves pàgines en una finestra que no pertanyi a aquests llocs web per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, in line linking, etc.
 • Una extracció d'elements dels llocs web que causi perjudici a l’Associació Amnistia i Llibertat conforme a les disposicions vigents.
 • L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’Associació Amnistia i Llibertat, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'entitat.
 • L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’Associació Amnistia i Llibertat, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • La persona usuària podrà visualitzar els continguts d'aquests llocs web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Exclusió de responsabilitat

L’Associació Amnistia i Llibertat no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquests llocs web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquests llocs web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

L’Associació Amnistia i Llibertat no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i llocs web externs.

L’Associació Amnistia i Llibertat no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament dels llocs web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels llocs web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.

L’Associació Amnistia i Llibertat no garanteix que els llocs web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d'altres tipus causats per l’accés als llocs web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Comentaris

Les persones usuàries dels llocs web de l’Associació Amnistia i Llibertat podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook i Twitter. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda als llocs web de l’Associació Amnistia i Llibertat són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat de l’Associació Amnistia i Llibertat.

L’Associació Amnistia i Llibertat no subscriu els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web de l’Associació Amnistia i Llibertat, i per tant, l’Associació Amnistia i Llibertat queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.

Continguts

Les persones usuàries dels llocs web de l’Associació Amnistia i Llibertat podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que, amb independència de què aquests continguts siguin publicats, l’Associació Amnistia i Llibertat no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.

L’usuari o usuària que hagi enviat continguts als llocs web de l’Associació Amnistia i Llibertat seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor de l’Associació Amnistia i Llibertat. En el moment de carregar o publicar continguts en una pàgina web de l’Associació Amnistia i Llibertat, l’usuari o usuària està atorgant a favor de l’Associació Amnistia i Llibertat una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats als llocs web l’Associació Amnistia i Llibertat.

L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. L’Associació Amnistia i Llibertat no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant l’Associació Amnistia i Llibertat queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.

L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per als llocs web l’Associació Amnistia i Llibertat) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a l’Associació Amnistia i Llibertat utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.

L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa de l’Associació Amnistia i Llibertat.

L’usuari o usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a l’Associació Amnistia i Llibertat la llicència indicada en aquest apartat.

Quan l’Associació Amnistia i Llibertat tingui coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserva el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits estipulats i podrà eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.

Jurisdicció competent

Per a la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que sorgeixi amb motiu o com a conseqüència de la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur aplicable, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de la llei, l’usuari o usuària se sotmet voluntàriament i d’una manera expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.